UUDISED

09
dets

Euroopa Liidu asjade komisjon võttis seisukoha põletusseadmete direktiivi suhtes

RIIGIKOGU PRESSITEADE:
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon toetas istungil valitsuse seisukohti keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi eelnõu suhtes, millega piiratakse põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite hulka.

Valitsus on esitanud täiendavad seisukohad eelnõus sätestatud heite piirnormide kohta, et väiksematel põletusseadmetel oleksid leebemad normid ja pikem üleminekuperiood normidega vastavusse viimiseks.

„Eesti huvi on, et saaksime katlamajades ja teistes põletusseadmetes biomassi eelkõige puidu näol edasi kasutada. Soovime biomassi kasutamise puhul leevendada tolmu piirväärtusi, sest hetkel on need niivõrd ranged, et tähendaksid väga suuri investeeringuid puhastusseadmete näol meie ligi 800 ettevõttele,“ ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ning lisas, et direktiiv ei puuduta ahjuküttega elumaju.

Pallingu sõnul soovib Eesti ainsa EL-i riigina uttegaasi ehk põlevkivi tootmise jääki põletada gaasikütusena soojuselektrijaamades ka tulevikus.

Keskkonnakomisjon tegi ettepaneku täiendada valitsuse seisukohti, et olenemata kütteliigist oleks kehtestatud ühised välisõhu kvaliteedi piirväärtused. Ettepanek ei leidnud toetust, kuna erinõuete taotlemine võtaks ära põhifookuse biomassi ja uttegaasi puudutavatelt nõuetelt.

1-50 MW keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi eelnõu eesmärk on kaitsta rahva tervist ja looduskeskkonda ning ühtlustada EL-i välisõhu norme kliimapoliitika raames. Eelnõus sätestatakse eeskirjad põletusseadmetest õhku eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite piiramiseks.

Direktiiv näeb ette kõikide põletusseadmete registreerimist, piirväärtuste vastavuse kontrollimiseks perioodiliste mõõtmiste tegemist ning piirväärtuste seadmist seadmetele.

Riigikogu pressiteenistus

Kati Varblane

T: 631 6353, 51 69 152

kati.varblane@riigikogu.ee

Päringud: press@riigikogu.ee